Pals Speeltoestellen - Als kwaliteit belangrijk is !
0
Winkelwagen
€ 0,00

Leverings- & betalings-voorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Pals speeltoestellen
Ingeschreven bij de K.v.k. te Breda onder 18132494
1. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding, doch worden deze door ons vrijblijvend gedaan.
2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, modellen, tekeningen, ontwerpen etc. De wederpartij, nader te noemen: koper, zal ons vrijwaren tegenover iedere aanspraak van (een) derde(n) terzake.
3. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen. Orders verbinden ons eerst na onze schriftelijke, binnen een redelijke termijn te verzenden bevestiging, onverminderd de gebondenheid van de koper aan zijn order. Mondelinge afspraken zijn eerst bindend, nadat deze binnen een redelijke termijn schriftelijk zijn bevestigd.
4.De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn, exclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
5.Levering geschiedt af magazijn Zevenbergen tenzij anders is overeengekomen.
5.1 Indien is overeengekomen dat de aangekochte goederen op een adres worden afgeleverd door Pals Speeltoestellen, zal dit altijd inhouden dat de goederen gelost naast de auto op verhard terrein worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met opgave van een redelijk termijn waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.
Overschrijding van de levertijd brengt ons niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 NBW.
7.Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn eerst bindend voor partijen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
8.Wij behouden ons het recht voor om, indien één of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen met betrekking tot die zaak of zaken, te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs.
9.Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
10.1.Wij verplichten ons jegens de koper om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen.
10.2.Wij verbinden ons jegens de koper om zaken te leveren, die:
a. Van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke en veilige uitvoering zijn.
b. Overeenstemmen met eventuele monsters, modellen of afbeeldingen, die door of namens de koper ter beschikking zijn gesteld.
11.1. De koper dient de geleverde goederen direct na aflevering en voor verwerking of montage nauwkeurig te inspecteren en op uiterlijk waarneembare gebreken, uitvoering, hoeveelheid en mogelijke beschadigingen. Behoudens tegenbewijs geldt aftekening van de leveringsbon of vrachtbrief zonder aantekening van protest als bewijs dat de goederen in de juiste hoeveelheid, uitvoering en zonder gebreken zijn afgeleverd.
11.2. Eventuele gebreken die naderhand worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door de koper bij aflevering konden worden gezien, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen nadat in redelijkheid zulks (alsnog) kon worden geconstateerd aan ons bekend te worden gemaakt.
11.3. De kosten van het retourneren van de aangekochte goederen en/of het terug sturen van garantie onderdelen zijn voor rekening van de koper.
11.4 Indien op het afleveradres garantie-onderdelen moeten worden vervangen door Pals Speeltoestellen zijn de reis- en/of transportkosten als mede de loonkosten voor rekening van de koper.

11.5 Annuleringsprocedure / Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Pals Speeltoestellen franco retourneren, conform de door Pals Speeltoestellen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Voordat u een product retour zendt, moet u eerst met Pals speeltoestellen contact opnemen via info@speelkasteel.nl. U als consument ontvangt dan alle gegevens om uw product te retourneren.
De te retourneren bestelling dient binnen 5 werkdagen na het toekennen retour gestuurd te worden.
• De retourproducten dienen onbeschadigd te zijn.
• De retourproducten dienen goed verpakt retour gestuurd te worden.
• Risico m.b.t. de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor de consument.
Terugbetaling van een retourzending
 In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Pals Speeltoestellen de goederen terug heeft ontvangen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
Als consument draagt u zelf de zorg voor de retourzending en de betaling van de daaruit voortkomende kosten. De kosten van het retourzenden zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van het te versturen pakket.
Uitgesloten van het herroepingsrecht / annuleringsprocedure zijn:
- Maatwerk en zaken die tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
- Producten en leveringen die duidelijk persoonlijk van aard zijn
- Producten en leveringen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

12. Indien niet duidelijk anders aangegeven zijn alle aangeboden speeltoestellen, kunsthagen en toebehoren van deze, ontwikkeld voor gebruik door particulieren in de achtertuin. Pals speeltoestellen sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat het toestel in openbare gelegenheden of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.
12 a Pals speeltoestellen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe schade, indirecte schade, letselschade en gevolgschade, welke is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, ondeugdelijke montage of slecht onderhoud van de geleverde goederen.
12 b Pals speeltoestellen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in ontwerp, handleiding of uitvoering aan te brengen zonder dit vooraf kenbaar te maken.
13. Pals speeltoestellen garandeert de door haar geleverde speeltoestellen en componenten voor fabrieksfouten gedurende de wettelijk bepaalde garantie na aankoopdatum. Dit geldt alleen voor de eerste eigenaar, onder de volgende voorwaarden: De defecten worden veroorzaakt door materiaalfouten of fabrieksfouten. De aanwijzingen in de bijgeleverde handleiding zijn nauwgezet opgevolgd. De componenten zijn slechts gebruikt voor het bouwen van een speeltoestel voor particulier gebruik. De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage.
14. De termijn voor betaling gaat in op de datum zoals vermeld op betreffende faktuur c.q. opdrachtbevestiging. Bij overschrijding van de betalingstermijn, zijn wij gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling aan koper in rekening te stellen een maandelijkse rente van 1% alsmede alle kosten kosten terzake van de wanbetaling met een minimum van 100,- waaronder, bijvoorbeeld, incasso kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met inbegrip van het honorarium en de verschotten van onze advocaat.
15. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
16. Zolang de goederen met alle bijkomende kosten niet integraal door koper zijn betaald, blijven zij eigendom van Pals speeltoestellen. Koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in pand te geven. Hij is in geval van niet tijdige betaling, gehouden nog niet doorverkochte goederen op eerste aanmaning aan ons terug te leveren. Zijn in voorkomend geval de goederen wel doorverkocht, dan worden wij rechthebbende op de doorverkoopprijs terwijl de koper zich verplicht zijn medewerking te verlenen aan de desbetreffende akte van cessie.
17.De administratie van Pals speeltoestellen wordt ten alle tijden geacht een juiste weergave te zijn van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen, mits het tegendeel bewezen wordt.
18.Door het plaatsen van een order bij Pals speeltoestellen aanvaardt de koper deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en Pals speeltoestellen.
19.De in artikel 18 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de koper en Pals speeltoestellen gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.
20.Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen zullen naar gelang de absolute bevoegdheid in eerste instantie worden berecht door de relatief bevoegde Kantonrechter, althans de Arrondissementsrechtbank te Breda.
22.De eventuele nietigheid of niet-geldigheid van één of meerdere van bovenstaande artikelen laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet.
 
IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Pals Speeltoestellen v.o.f. / Pals Kunsthagen,

Mw. Jorien (J.M.P.E.) Pals-Klaassen

Correspondentie adres:

Schoenmakerij 10
4762 AS Zevenbergen

Telefoon:  GSM 06 18353672

E-mail: info@speelkasteel.nl

IBAN : NL89 KNAB 0740 0915 22
BIC: KNABNL2H

BTW nr.: NL 8176.18.685.B.01

K.v.K. te Breda nr.: 18132494

IBAN:  NL89 KNAB 0740 0915 22
BIC: KNABNL2H

BTW nr.: NL 8176.18.685.B.01

Telefoon:  GSM 06 18353672

E-mail: info@speelkasteel.nl

IBAN : NL89 KNAB 0740 0915 22
BIC: KNABNL2H

BTW nr.: NL 8176.18.685.B.01

K.v.K. te Breda nr.: 18132494

IBAN:  NL89 KNAB 0740 0915 22
BIC: KNABNL2H

BTW nr.: NL 8176.18.685.B.01

Ons Adres

Pals Speeltoestellen
Schoenmakerij 10
4762AS Zevenbergen
gsm. 06 18353672
info@speelkasteel.nl
KvK Breda nr: 18132494
BTW nr: NL 817618685.B01

Openingstijden:

7 dagen per week bereikbaar via:
0618353672  / 0031 168320487 of via info@speelkasteel.nl

U kunt bij ons terecht na telefonische afspraak.
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop